AB ir VŠĮ ĮMONIŲ PRIVALUMAI

AKCINĖ BENDROVĖ (AB):

Akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į dalis – akcijas. AB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 150.000 Lt. Jo dydis lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominalių verčių sumai. Akcijos turi būti tik nematerialios. Visos bendrovių akcijos yra vardinės. Įstatinis kapitalas gali būti formuojamas piniginiais ir nepiniginiais įnašais, tačiau piniginių įnašų suma negali būti mažesnė nei 150.000 Lt. Akcinėje bendrovėje akcininkų skaičius yra neribojamas. Akcininkai gali būti tiek fiziniai tiek juridiniai asmenys, kurie turi įsigiję bendrovės akcijų. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias jam suteikia priklausančios bendrovės akcijos.
Akcinės bendrovės akcijos gali būti platinamos ir jomis prekiaujama viešai. Akcinėje bendrovėje privalomi valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas − bendrovės vadovas. Bendrovėje gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba.

VIEŠOJI ĮSTAIGA (VŠĮ):

Viešoji įstaiga (VŠĮ) yra nesiekiantis pelno ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Tačiau kartais VšĮ gali būti naudojama ir komercinei veiklai vykdyti, nes:

1. Yra galimybė pasinaudoti mokesčių lengvatomis;
2. Galima gauti įvairią finansinę paramą;
3. Teikiamų paslaugų spektras ir VŠĮ įvaizdis yra naudingas komercinėje veikloje

VŠĮ gali steigti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, o jos steigėjų skaičius neribojamas. Svarbiausius sprendimai priimami balsavimu. Vienas dalininkas turi vieną balsą, nepriklausomai nuo jo įnašo dydžio, jei įstatuose nenustatyta kitaip. VŠĮ pelnas gali būti naudojamas tik VŠĮ įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti ir negali būti skiriamas VŠĮ dalininkams, organų nariams, darbuotojų premijoms. VŠĮ turi būti vienasmenis valdymo organas – vadovas, gali būti ir kolegialūs valdymo organai.

VŠĮ privalumai:

1. Ribota civilinė atsakomybė;
2. Nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui;
3. Mokestinės lengvatos – jei mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 1 000 000 Lt, tai 25 000 Lt yra neapmokestinami. VŠĮ moka pelno mokestį tik nuo ūkinės komercinės veiklos pajamų;
4. VŠĮ gali vykdyti komercinę veiklą;
5. VŠĮ gali gauti paramą iš juridinių asmenų ir 2% paramą iš gyventojų;

VŠĮ trūkumai:

1. VŠĮ pelnas negali būti išmokamas dalininkams, todėl dalininkai pinigus iš įmonės gali gauti tik išmokant darbo užmokestį;
2. VŠĮ negali būti pertvarkyta į UAB;
3. VŠĮ gali verstis tik jos įstatuose nurodyta veikla.

Kreipkitės telefonu +370 644 444 69 arba parašykite mums info(a)ofisas.lt.